Wat is speltherapie?

Speltherapie is een individuele hulpvorm voor kinderen en jeugdigen van 3 t/m 12 jaar. Volwassenen praten over wat hen bezighoudt. Voor kinderen is praten over hun gevoelens en zorgen moeilijk. Kinderen spelen daarover. Het spelen wordt daarom in de therapie gebruikt als communicatiemiddel tussen kind en therapeut.

In het spel kunnen kinderen hun emoties uiten, afrekenen met gebeurtenissen uit het verleden die hen boos, verdrietig of angstig maken en oefenen met nieuwe vormen van gedrag. Met behulp van speltherapie krijgt een kind de mogelijkheid om zichzelf en zijn wereld op een nieuwe manier te bekijken. De speltherapeut volgt het kind in zijn spel, verwoordt en benoemt wat ze ziet en geeft zo betekenis aan het spel van het kind. De speltherapeut laat oplossingen zien en een andere manier van kijken naar het probleem. Hierdoor zal het kind van binnen steeds meer stevigheid ervaren.
Het uiteindelijke doel van de therapie is dat de problemen verdwijnen of weer hanteerbaar worden voor uw kind en uw gezin.

Werkwijze

De speltherapie is individueel, een keer per week, gedurende 45 minuten. Een therapeutisch proces duurt tussen de 5 en 15 sessies. Dit hangt nauw samen met de leeftijd en problematiek van uw kind. Dit wordt bij de start van de therapie met u besproken.

Om de vijf sessies is er een gesprek met u. Samenwerking met u als ouder heeft een positieve invloed op het verloop van de therapie. Oudergesprekken kunnen u helpen om te begrijpen wat de behoeften van uw kind zijn en hoe u daar als ouders op aan kunt sluiten in de opvoeding.

Speltherapie kan alleen plaatsvinden als uw kind en beide ouders daarmee instemmen.

In de spelkamer is voldoende uitdagend spelmateriaal voor kinderen van alle leeftijden. De ruimte is zo ingericht dat uw kind de ruimte heeft om in vrijheid te spelen. Aan oudere kinderen worden creatieve materialen, sandplay en gesprekken aangeboden.

Speldiagnostiek

Als er zorgen of vragen zijn of er is iets aan de hand, kan speldiagnostiek meer duidelijkheid geven over welk type probleem er speelt en in welke richting hulp en behandeling moet worden gezocht. In ongeveer drie sessies wordt uw kind geobserveerd tijdens vrij spel en spelopdrachten.
Observatie van gedrag van een kind in een spelkamer waarin het zelf keuzes kan maken biedt inzicht in:

 • Algemeen gedrag zoals taalgebruik, relatie en communicatie met de therapeut, fijne motoriek, keuzes maken, het bewegen, is het kind afwachtend/initiatief nemend, aandacht of afhankelijkheid

 • Spel en spelvormen, de belevingswereld en emoties van het kind

 • Persoonlijkheid van het kind

Observatie op de school van het kind is ook mogelijk. Meestal wordt, in overleg met ouders en school, gekozen voor een observatie in de klas en op het schoolplein.

Wat is spelbegeleiding?

Bij sommige kinderen gaat spelen niet vanzelf. Er kan sprake zijn van:

 • eenzijdig en weinig gevarieerd spel

 • stereotiep spel

 • onrustig en oppervlakkig spel

 • spel dat achterblijft bij het ontwikkelingsniveau van het kind

Deze punten kunnen een negatief effect hebben op de taal, de motorische ontwikkeling en het probleemoplossend vermogen van uw kind. De aansluiting met leeftijdsgenootjes is hierdoor vaak lastig.

Het doel van spelbegeleiding is het spel op gang te brengen, de spelervaringen en spelmogelijkheden uit te breiden en, eventueel, het samenspel met anderen mogelijk te maken.

Voor wie?

Voor kinderen met:

 • een (tijdelijke) ontwikkelingsachterstand

 • Autisme, ADHD, ADD

 • een lichamelijke en/of verstandelijke beperking

 • een spelontwikkelingsachterstand

Werkwijze

Spelbegeleiding is individueel, een maal per week, gedurende 45 minuten. Het is een kortdurend proces. Middels een speltest (GORS) wordt de spelontwikkeling in kaart gebracht, waarna een plan wordt opgesteld en met u wordt besproken.

Ouder en kind

Speltherapie en spelbegeleiding kan ook met u als ouder in de spelkamer plaatsvinden. Ouders doen mee in de sessies. U wordt begeleid om op een leuke en leerzame manier met uw kind te spelen, waardoor de band tussen u en uw kind verder wordt verdiept. Samen plezier maken staat voorop.
U krijgt vaardigheden mee die u thuis kunt gebruiken in het spelen met uw kind.